Sunday, March 08, 2009

ka'shur kus lekhi

az tsor variyi bronh yeli me' yi blog shuru ko'r, yi os internetus peTh go'Dnyuk ka'shur blog. yath na os kaNh paran vol, t' na chhu lekhan vol vostaad. vuni ti chhu sui haal. vany' kar' b' kooshish zi angreezi harfan manz ti lekh'. az vuchh me' zi akh blog chhu beyi shuru karn' aamut ka'shiris manz, magar tath ti chhu yohoy haal. na kaNh paran vol, na kaNh lekhan vol. vomedi peTh chhu duniyaa kaa'yim. buthi ma yin paran vaa'ly'.

अज़ च़ोर वरियि ब्रोंह येलि मॆ यि ब्लाग शुरू कॊर, यि ओस इंटरनेटस प्यठ गोडन्युक कॉशुर ब्लाग। यथ न ओस काँह परन वोल, त न छु लेखन वोल वोस्ताद। वुनि ति छु सुय हाल। वन्य करु ब कूशिश ज़ि अंग्रीज़्य् हर्फन मंज़ ति लेख। अज़ वुछ मॆ ज़ि अख ब्लाग छु बेयि शुरू करनु आमुत कॉशिरिस मंज़, मगर तथ ति छु योहोय हाल। न काँह परन वोल, न काँह लेखन वोल। वोमेदि प्यठ छु दुनिया कॉयम। बुथि मा यिन परन वॉल्य्।

2 comments:

!!! said...

paran vael maharah yin paanay, toih kariv lekhun shuru...

Kaul said...

@!!!
tuhundi comment' baapath shukriya. tohi baDrovuv me' hosl'. b' kar' kooshish yoot b' tyoot lekh'n'ch.
तुह॒न्दि कमेंट॒ बापथ शुक्रिया। तोहि बडरोवुव मे होस॒ल॒। ब॒ कर॒ कूशिश यूत ब॒ त्यूत लेख॒न॒च।